.

آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

.
.

شماره۱۹۰۸۴۹/ت۴۷۹۱۸هـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲

آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور
وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۴۸۲۲۲/۰۱/۹۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای اجرای تصویب نامه شماره ۲۵۸۸۴۰/۴۴۱۳۶ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸، آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:
الف ـ کنوانسیون: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ـ مصوب ۱۳۸۲ـ (برابر با سال ۲۰۰۳ میلادی) موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ـ مصوب ۱۳۸۷ـ .
ب ـ مرجع ملی: وزارت دادگستری به عنوان نهاد هماهنگ کننده.
ج ـ نظارت و ارزیابی: پایش و ارزیابی مستمر و دوره ای فعالیت دستگاه های دولتی و بخش های عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اجرای مفاد کنوانسیون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
د ـ دبیرخانه: واحد اداری مستقر در وزارت دادگستری که تحت نظارت دبیر مرجع ملی فعالیت می کند.
هـ ـ مجمع دولت های عضو: مجمع موضوع بند (۱) ماده (۶۳) کنوانسیون.
و ـ دبیرخانه کنوانسیون: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مستقر در وین که از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد مسئول پیگیری اجرای ماده (۶۴) کنوانسیون است.
زـ مرور: فرآیند بررسی و ارزیابی تدابیر و اقدامات هریک از دولت های عضو برای اجرای مفاد کنوانسیون توسط سایر اعضاء بر اساس الزامات مندرج در بند (۷) ماده (۶۳) کنوانسیون و مصوبات مجمع دولت های عضو.
ح ـ شورا: شورای مرجع ملی.
ماده۲ـ این آیین نامه در اجرای کنوانسیون تصویب و مرجع ملی در چارچوب کنوانسیون فعالیت می کند و هدف آن ایجاد بسترهای لازم جهت تحقق اهداف کنوانسیون است.
ماده۳ـ وظایـف و اختیارات مرجع ملی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر می باشد:
۱ـ تدوین برنامه های اجرایی و دستورالعمل ها در زمینه اجرای مفاد کنوانسیون.
۲ـ تبادل اطلاعات و تجربیات مرتبط با کنوانسیون با اشخاص ذی صلاح موضوع کنوانسیون با رعایت مصالح کشور مطابق دستورالعمل مصوب مرجع ملی.
۳ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها، نهادها و اشخاص موضوع کنوانسیون و حسب مورد کمک به افزایش همکاری بین بخشی در راستای اجرای کنوانسیون.
۴ـ شناسایی خلأها و الزامات و ضرورت های تقنینی، اجرایی و قضایی و ارائه گزارش و پیشنهاد به مراجع مربوط.
۵ ـ برقراری ارتباط با دبیرخانه کنوانسیون و تشکیلات وابسته با هماهنگی وزارت امور خارجه.
۶ ـ مشارکت در تهیه، تدوین و پیگیری تصویب یادداشت تفاهم و موافقتنامه های دو یا چند جانبه و همکاری در تنظیم روابط با سایر دولت ها و سازمان های بین المللی به منظور پیگیری همکاری های بین المللی در زمینه اجرای کنوانسیون و بهره گیری بهینه از ظرفیت های آن.
۷ـ تهیه، تنظیم و ارائه گزارش های مرور، دوره ای و موردی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط.
۸ ـ مدیریت و هدایـت فرایند مرور سایر کشورهای عضو توسط جمهوری اسلامی ایران.
۹ـ تعیین و معرفی مأمور یا مأموران رابط با هماهنگی دستگاه های ذی ربط، به منظور تسهیل ارتباط مؤثر حسب مورد بین مراجع ذی صلاح داخلی و خارجی در چارچوب ترتیبات یا موافقتنامه های دو جانبه.
۱۰ـ مساعدت به دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی به منظور آموزش و تقویت بنیه علمی و عملی لازم در راستای پیشگیری و مبارزه با فساد و در صورت لزوم فراهم سازی و تبادل اطلاعات علمی و تحقیقی.
۱۱ـ همکاری با دستگاه های ذی ربط به منظور افزایش آگاهی های عمومی از جمله ایجاد دیدارگاه (پایگاه) اطلاع رسانی.
۱۲ـ نظارت و پیگیری مستمر بر اجرای مفاد کنوانسیون و ارزیابی آن.
۱۳ـ مشارکت مؤثر در فعالیت های مجمع دولت های عضو و نهادهای وابسته با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری دیگر نهادهای صلاحیتدار داخلی و پیگیری، هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبات مجمع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات داخلی.
ماده۴ـ ارکان مرجع ملی عبارتند از:
۱ـ رئیس (وزیر دادگستری)
۲ـ شورای مرجع ملی
۳ـ دبیر
ماده۵ ـ وظایف و اختیارات رئیس عبارتند از:
۱ـ ریاست شورا و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن
۲ ـ ارتباط و هماهنگی با دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی و سازمان های مردم نهاد داخلی
۳ـ ارتباط و هماهنگی با مراجع خارجی و بین المللی ذی ربط، با هماهنگی دستگاه های ذی ربط و رعایت مقررات مربوط
۴ـ ارائه گزارش عملکرد دوره ای یا موردی مرجع ملی به مقامات کشور
۵ ـ پیشنهاد بودجه مرجع ملی
۶ ـ تدوین برنامه های اجرایی و ابلاغ آن به دستگاه های اجرایی مربوط در چارچوب مقررات
۷ـ ارزیابی عملکرد بر مبنای برنامه های ابلاغی
۸ ـ سایر وظایف و اختیارات مرجع ملی مصرح در ماده (۳) که در اختیار سایر ارکان قرار داده نشده است.
تبصره ـ رئیس می تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود را به معاونین و مدیران ذی ربط خود تفویض کند.
ماده۶ ـ شورای مرجع ملی با هدف هماهنگی و ارائه مشورت به رئیس در موارد ارجاعی، با ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱ـ رئیس مرجع ملی (رییس شورا)
۲ـ دبیر مرجع ملی (دبیر شورا)
۳ـ معاون حقوقی قوه قضاییه
۴ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
۵ ـ رئیس کل دادگستری استان تهران
۶ ـ رئیس سازمان حسابرسی یا یکی از معاونان وی
۷ـ رئیس دیوان محاسبات کشور یا یکی از معاونان وی
۸ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا یکی از معاونان وی
۹ـ نمایندگان مطلع و تام الاختیار:
الف ـ وزارت اطلاعات
ب ـ وزارت امور خارجه
پ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
ت ـ وزارت کشور
ث ـ شورای عالی امنیت ملی
ج ـ دادستانی کل کشور
چ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح ـ قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی
خ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
د ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ذـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
رـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
تبصره ـ دبیر شورا می تواند حسب مورد از نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی، قضایی و تقنینی و نمایندگان بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد و کارشناسان مجرب دعوت نماید.
ماده۷ـ شورا به تشخیص رئیس و با دعوت اعضاء توسط دبیر تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده۸ ـ دبیر مرجع ملی از میان معاونان وزیر دادگستری که در زمینه کنوانسیون تجربه کافی دارد توسط رئیس منصوب می شود.
ماده۹ـ وظایف دبیر مرجع ملی عبارتند از:
۱ـ تمشیت امور اداری و اجرایی مرجع ملی
۲ـ دعوت از اعضاء، تهیه دستور جلسات، تدوین صورتجلسات و ابلاغ مصوبات مرجع ملی به دستگاه های اجرایی و پیگیری آنها
۳ـ کسب آگاهی و جمع آوری اطلاعات درباره تحولات بین المللی مرتبط با کنوانسیون و ارائه گزارش به رئیس مرجع و اعضاء شورا
۴ـ ارتباط با دبیرخانه کنوانسیون و پاسخ به استعلامات و پرسش های واصل شده از آن، با اطلاع رئیس مرجع ملی و با هماهنگی وزارت امور خارجه
۵ ـ پیشنهـاد ترکیب هیأت های اعـزامـی بـرای شـرکت در اجلاس های مربـوط به کنوانسیون به رئیس مرجع ملی
۶ ـ پیگیری اجرای مصوبات مرجع ملی
۷ـ پیگیری تشکیل کارگروه های تخصصی با حضور خود یا نماینده وی در آن
۸ ـ ایجاد بانک اطلاعات اسناد و گزارش های مربوط به کنوانسیون
۹ـ پیگیری اجرای مصوبات مجمع ملی دولت های عضو در چارچوب قوانین و مقررات داخلی
تبصره ـ دبیر می تواند با تأیید رئیس از مراکز پژوهشی و کارشناسان مجرب جهت انجام وظایف دبیرخانه استفاده نماید.
ماده۱۰ـ دبیرخانه با رعایت ساختار تشکیلاتی وزارت دادگستری در این وزارتخانه با مسئولیت دبیر مرجع ملی تشکیل و انجام وظیفه می نماید.
ماده ۱۱ـ در اجرای مطلوب وظایف و اختیارات مرجع ملی، کارگروه های تخصصی حسب نظر شورای مرجع ملی تشکیل و اصلاح می شوند. عناوین، وظایف، ترکیب اعضاء و دستورالعمل کاری هر یک از کارگروه های تخصصی با نظر شورای مرجع ملی تعیین و با حکم رئیس مرجع ملی ابلاغ می شود.
تبصره ـ گزارش ها و مصوبات کارگروه ها از طریق دبیر و حسب مورد به رئیس و اعضای شورا ارسال می شوند.
ماده ۱۲ـ وزیر دادگسـتری مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه می باشد و تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی در چارچوب وظایف محوله موظف به همکاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


 
.
ارتباط با ما
1398/5/19 شنبه
آدرس: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
کدپستی: ۱۳۱۶۸۴۳۳۱۱
تلفن: +۹۸(۲۱)۶۴۴۵
پست الکترونیک: info@nezarat.gov.ir
1398/5/20 یکشنبه