ارتباط با ما
1395/7/14 چهارشنبه

ارتباط با ما

آدرس: تهران – میدان پاستور – خیابان پاستور- ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی

کد پستی: ۱۳۱۶۸۴۳۳۱۱

تلفن:  +۹۸(۲۱)۶۴۴۵

پست الکترونیکی: info@nezarat.gov.ir